Spokane downtown view from Gonzaga University

Spokane downtown view from Gonzaga University, Spokane, Washington
February 2006

Previous  Home   Next