Post street bridge, Washington Water Power building,  Spokane, Washington

Post street bridge, Washington Water Power building,  Spokane, Washington
November 2005

Previous  Home   Next