Washington street couplet, Spokane, Washington

Washington street couplet, Spokane, Washington
August 2006

Previous  Home   Next